Volná pracovní místa

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná
(DSOZP Písečná)

 

Číslo registrace:       4810034

Motto:

„Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit postiženým...“

Posláním našeho denního stacionáře je poskytování ambulantní služby za úhradu osobám nad 17 let s mentálním postižením, u nichž se může vyskytovat i jiné zdravotní postižení. Podporujeme rozvoj jejich soběstačnosti s důrazem na individuální přístup. Usilujeme o vytvoření prostředí co nejpodobnějšímu běžnému životu, snažíme se o postupné odbourávání bariér mezi společností a občanem s postižením, začleňování do běžného života.

Cílem služby je:

 • vytvářet podmínky k rozvoji samostatnost uživatelů služeb a jejich maximálnímu osamostatnění a v souladu s tím je motivovat k činnostem, které k tomu napomáhají,
 • zajišťovat smysluplné a aktivní trávení volného času v zařízení či mimo něj a vytvářet prostředí pro naplňování individuálních potřeb, přání a očekávání, napomáhat v udržování původních sociálních vazeb, popřípadě navazování nových.

Cílová skupina (okruh klientů, kterým je sociální služba určená).

Služba je určena osobám se zdravotním postižením od 17 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení v kombinaci s jinou vazbou, vadami (tělesnou či smyslovou), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Kapacita: 10 míst

Sociální služba může být poskytnuta osobám, které vyžadujízvláštní způsob stravování (mixovaná strava, diabetická dieta, šetřící dieta).

Jiné způsoby stravování není služba schopna zajistit (bezlepková dieta, neslaná strava, vegetariánská strava apod.)

Služba není určena pro žadatele:

 • osoby, které nepotřebují podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (jsou soběstačné),
 • sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje a pro osoby závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Zásady poskytované sociální služby:

 • respektování lidské důstojnosti,
 • respektování rozhodnutí uživatelů sociální služby a náboženské svobody,
 • usnadnění přechodu uživatelů sociální služby do nového prostředí (adaptační proces),
 • vzájemná komunikace a tolerance s uživateli sociální služby, respektování jejich postojů a názoru,
 • podpora soběstačnosti, individuality a nezávislosti uživatelů sociální služby,
 • podpora flexibility a minimalizace rutinního jednání,
 • respektování soukromí, diskrétnost a mlčenlivost o soukromí uživatelů sociální služby,
 • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu,
 • podpora týmové práce, komunikace a pozitivních vztahů na pracovišti,
 • poskytování sociálních služeb v DSOZP Písečná dle pracovních smluv, pracovních náplní, harmonogramu práce, obecných předpisů a standardů, kodexů, metodik, pracovních postupů a dalších vnitřních nařízení.

Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Stravování

Strava je uživatelům služby podáváná čtyřikrát denně, ve stanovené době výdeje. Ti uživatelé, kteří nevyžadují zvláštní způsob stravování a ti, kteří jsou schopni v souvislosti se svým mentálním postižením samostatného uvažování, mají možnost výběru oběda a to ze dvou až tří variant. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého pobytu ve službě.

Práva klientů

 • Osobní svoboda a svoboda pohybu
 • Právo na ochranu soukromí
 • Právo na osobní a rodinný život
 • Právo na důstojné zacházení
 • Právo se svobodně rozhodnout a právo na přiměřené riziko
 • Právo vlastnit majetek
 • Právo na práci a odměnu
 • Právo stěžovat si
 • Práva uživatelů služby - dospívajícího (od 17 let věku)

Povinnosti klientů:

 • spolupracovat s poskytovatelem služeb při plnění jeho povinností, zejména plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým se služba poskytuje (tzv. individuální plánování),
 • dodržovat Vnitřní řád DSOZP Písečná,
 • hlásit včas a řádně nepřítomnost klienta ve službě,
 • dodržovat pravidla slušného chování a respektovat druhé (zejména neužívat vulgarismy),
 • docházet do služby zdravý, tzn. neohrožovat ostatní klienty a zaměstnance infekčními onemocněními,
 • uhradit platbu za poskytované služby vždy do konce kalendářního měsíce, za který jsou služby poskytovány (včetně fakultativních služeb),
 • dodržovat zákaz kouření v objektu.

Příloha:

 • Vnitřní řád Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Písečná

Ve službě je k dispozici:

 • vybavená herna,
 • specializovaná počítačová jednotka,
 • místnost pro relaxační terapii (snoezelen) a bazální stimulaci,
 • canisterapie.

Součástí zařízení je velká udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením a altány.

Klientům nabízíme

V denním stacionáři má každý klient možnost účastnich se různých zájmových činností (ruční práce, keramika, pečení, paměťová cvičení, společenské hry apod.), účast je dobrovolná. K dalším aktivitám denního stacionáře patří pořádání výletů, zájezdů, besedy na různá témata a další. Volně přístupný je také internet. Denní stacionář vítá a podporuje vlastní iniciativu klientů.

Spoluúčast klienta na službě

Uživatel sociální služby se podílí na formulaci svých cílů a tvorbě individuálních plánů, pracovníky DSOZP Písečná je aktivně podporován k tomu, aby měl možnost vyjadřovat své postoje, pocity a potřeby. V rámci realizace těchto plánů je systematicky zajišťována spokojenost klienta se způsobem poskytování sociální služby.

Žádný klient neni postihován za vyjádření svých názorů a připomínek na chod sociální služby, pokud tak učiní slušnou formou (bez použití vulgarismů).

Zaměstnanci DSOZP Písečná při plánování jednotlivých aktivizačních čiností vycházejí z návrhů a přání klienta. Pokud se některá z akcí setká s úspěchem, je do plánu opakovaně zahrnuta. Klienti mají možnost se kdykoliv podílet na zhodnocení jednotlivých aktivit.

Pro potřeby uživatelů je zajištěna doprava vozidly, která jsou přizpůsobená jejich potřebám.

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě a způsobu přijetí telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě DOZP Písečná.

 

Provozní doba Denního stacionáře pro osoby se zdravotním postižením Písečná

pondělí - pátek 6:00 - 16:00 hod.