Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje Ústecký kraj.

logo

 

Činnost Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace, podporuje statutární město Chomutov.

logo

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná
(DOZP Písečná)

 

Číslo registrace:         8986384

Motto: „Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým...“

 

Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Kapacita: 28 lůžek

Provozní doba: služba se poskytuje nepřetržitě.

 

Posláním našeho domova je poskytování pobytové služby osobám, které jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Služba je určena pro mentálně postižené osoby, u nichž se může vyskytnout i jiné zdravotní postižení. 

 

Cílem služby je poskytovat klientům celodenní a potřebnou komplexní péči, zejména však:

 • podporovat a rozvíjet jejich soběstačnost s ohledem na schopnosti, možnosti a zdravotní stav,
 • zajistit smysluplné a aktivní trávení volného času,
 • začlenit klienty do společnosti,
 • podporovat v kontaktu s rodinou a jejich blízkými.

 

Služba je určena:

 • osobám s mentálním postižením od 19 let věku, u nichž se může vyskytnout i jiné zdravotní postižení (tělesné, smyslové).

 

Služba není určena pro žadatele:

 • který nepotřebuje podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (je soběstačný, i přestože má mentální postižení) a řeší pouze bytovou otázku,
 • který není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci, které jsou přenosného charakteru (např. hepatitida, pohlavní choroba aj.),
 • který není schopen pobytu z důvodu duševní poruchy, jeho chování závažným způsobem narušuje kolektivní soužití (např. agresivní chování aj.).

 

Zásady poskytování sociální služby:

 • individuální přístup – služba je přizpůsobena individuálním schopnostem a potřebám klienta, klientovi je poskytována nejnutnější podpora, která ho rozvíjí – neomezuje,
 • respekt – respektujeme svobodnou volbu a rozhodování klientů, nenutíme je k činnostem, která by byla v rozporu s jejich osobním rozhodnutím;
 • partnerský a rovný přístup – služba respektuje jedinečnost klienta, dbá na lidskou důstojnost, zájmy jednoho klienta nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních klientů
 • aktivizace klienta – služba přispívá k udržení stávajících a získání nových dovedností klienta, posiluje jeho vědomí o jeho právech, podporuje samostatnost klienta;
 • kvalita a bezpečnost služby – služba je poskytována v bezpečném prostředí, přístup pracovníků je profesionální, využívají osvědčené, ale i nové metody práce.

 

Ubytování

DOZP Písečná disponuje 9 vybavenými pokoji/ložnicemi ve dvou podlažích, na každém patře se nachází společenská místnost, společné sociální zařízení, kuchyňka a jídelna. Klienti jsou ubytováni převážně ve vícelůžkových pokojích a jsou rozděleni dle pohlaví. Dva pokoje mají vlastní sociální zařízení.

V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina), studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Pokoj je standardně vybaven a dle potřeby obnovován.  Klienti mohou používat vlastní televizor, rozhlasový přijímač, počítač, pokud tím neruší spolubydlící.

Do domova nesmí být vneseny předměty, které nevyhovují hygienickým nebo bezpečnostním předpisům.

Z provozních důvodů není možné chovat žádná domácí zvířata na pokojích klientů.

 

Stravování

Stravování pro klienty probíhá formou vlastních výběrů dle jídelního lístku. Jídelní lístek je členěn dle dietní typologie a pestrosti stravy. Na každém patře domova je klientům k dispozici chladnička, varná konvice, mikrovlnná trouba. 

Strava je poskytována 5x denně, u diabetiků 6x denně. Klient by měl při výběru jídel dodržovat dietu doporučenou lékařem. Zajišťujeme stravu také těm, kteří vyžadujízvláštní způsob stravování (mixovaná strava, příjem sondou, diabetická dieta, šetřící dieta). Jiné způsoby stravování není služba schopna zajistit (bezlepková dieta, neslaná strava, vegetariánská strava apod.).

Úhrada za stravování zahrnuje ceny surovin a režijní náklady.

 

Práva klientů:

 • právo na ochranu soukromí a majetku,
 • nedotknutelnost osoby – právo rozhodovat o svém vzhledu, právo na intimitu apod.,
 • právo na ochranu osobního a rodinného života,
 • právo na důstojné zacházení,
 • právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko,
 • právo stěžovat si,
 • právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání,
 • právo na vzdělání,
 • právo na svobodu pobytu a pohybu,
 • právo na svobodu projevu,
 • právo na listovní tajemství,
 • právo na ochranu osobních údajů,
 • právo na kvalitní službu poskytovanou odborným personálem.


Povinnosti klientů:

 • spolupracovat s poskytovatelem služeb při plnění jeho povinností, zejména plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým služby poskytuje (tzv. individuální plánování), 
 • dodržovat Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Písečná,
 • uhradit platbu za poskytované služby vždy do konce kalendářního měsíce, za který náleží (včetně fakultativních služeb),
 • dodržovat zákaz kouření v objektu, kromě vyhrazených prostor.

 

Příloha:

V budově je v rámci pobytové služby k dispozici:

 • vybavená herna,
 • specializovaná počítačová jednotka,
 • místnost pro relaxační terapii (snoezelen) a bazální stimulaci,
 • canisterapie.

Součástí zařízení je velká udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením a altány.

 

Klientům nabízíme

V domově má každý klient možnost účastnit se různých zájmových činností (ruční práce, keramika, pečení, paměťová cvičení, společenské hry apod.), účast je dobrovolná.

K dalším aktivitám domova patří pořádání výletů, zájezdů, besedy na různá témata a další. Volně přístupný je také internet. Domov vítá a podporuje vlastní iniciativu klientů.

Pro potřeby klientů je zajištěna doprava vozidly, která jsou přizpůsobena jejich potřebám.

 

Spoluúčast klienta na službě

Klient se podílí na formulaci svých cílů a tvorbě individuálních plánů, pracovníky DOZP Písečná je aktivně podporován k tomu, aby měl možnost vyjadřovat své postoje, pocity a potřeby. V rámci realizace těchto plánů je systematicky zjišťována spokojenost klienta se způsobem poskytování sociální služby.

Žádný klient není postihován za vyjádření svých názorů a připomínek na chod sociální služby, pokud tak učiní slušnou formou (bez použití vulgarismů).

 

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě a způsobu přijetí telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě DOZP Písečná.