Facebook organizace

Facebook 

odkaz zde

 

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

 

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

 

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Domov pro seniory Písečná 
(DpS Písečná)

Číslo registrace:       1049767
Motto:    „Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.“

 

Posláním Domova pro seniory Písečná je poskytování pobytové služby, sociální, zdravotní a ošetřovatelské péče seniorům, kteří nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pracovníci v rámci služby podporují zachování dosavadního způsobu života se sociálními vazbami, popřípadě jeho důstojnou náhradu.

Obecným cílem pobytové služby domova pro seniory je:

 • zvyšovat a zachovat soběstačnost klienta při běžných činnostech,
 • zvyšovat kvalitu individuálně poskytovaných služeb,
 • vytvářet bezpečné a příjemné prostředí pro klienty,
 • zkvalitňovat nutriční péči o klienty,
 • pomáhat využívat dostupné služby pro veřejnost a podporovat společenské začlenění mimo domov.

Sociální služby jsou poskytovány na základě individuálně určených potřeb klientů.

Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat zásady Etického kodexu zaměstnanců Sociálních služeb Chomutov, příspěvkové organizace (dále SoS Chomutov), včetně studentů v rámci odborné praxe a dobrovolníků.

Kapacita 166 lůžek, věková hranice je stanovena pro seniory nad 60 let. Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Ubytování

Klientům nabízíme ubytování v bytech 1+1 (přední nebo zadní místnost), mohou být ubytováni na jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojících. Dále klientům nabízíme možnost ubytování v garsoniérách.

V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina), studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla.

Pokoj je standardně vybaven a dle potřeby obnovován. Po dohodě s vedoucí střediska si může uživatel pokoj vybavit vlastními doplňky, nábytkem, popřípadě elektrospotřebiči, jejichž revizi a poplatky za ně hradí z vlastních finančních prostředků.

Do domova nesmí být vneseny předměty, které nevyhovují hygienickým nebo bezpečnostním předpisům.

Z provozních důvodů není možné chovat žádná domácí zvířata na pokojích klientů.

Klienti mohou používat vlastní televizor, rozhlasový přijímač, počítač, pokud tím neruší spolubydlící. Poplatky za používání televizoru, rozhlasového přijímače nebo mobilního telefonu, hradí ze svých prostředků.

Stravování

Stravování pro klienty probíhá formou vlastních výběrů dle jídelního lístku. Jídelní lístek je členěn dle dietní typologie a pestrosti stravy. Na každém patře domova je klientům k dispozici chladnička, varná konvice, mikrovlnná trouba. 

Strava je poskytována 4x denně, u diabetiků 5x denně. Klient by měl při výběru jídel dodržovat dietu doporučenou lékařem.

Úhrada za stravování zahrnuje ceny surovin a režijní náklady.

Práva klientů

 • právo na ochranu soukromí a majetku
 • nedotknutelnost osoby – právo rozhodovat o svém vzhledu, právo na intimitu apod.
 • právo na ochranu osobního a rodinného života
 • právo na důstojné zacházení
 • právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko
 • právo stěžovat si
 • právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
 • právo na svobodu pobytu a pohybu
 • právo na svobodu projevu
 • právo na listovní tajemství
 • právo na ochranu osobních údajů
 • právo na kvalitní službu poskytovanou odborným personálem

Povinnosti klientů

 • spolupracovat s poskytovatelem služeb při plnění jeho povinností, zejména plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým služby poskytuje (tzv. individuální plánování), 
 • dodržovat Domácí řád Domova pro seniory Písečná,
 • uhradit platbu za poskytované služby vždy do konce kalendářního měsíce, za který náleží (včetně fakultativních služeb),
 • dodržovat zákaz kouření v objektu, kromě vyhrazených prostor.

Příloha:

 

V budově k dispozici

 • ordinace praktického lékaře a dalších odborníků
 • rehabilitace a tělocvična
 • pedikúra a kadeřnictví
 • dílna volnočasových aktivit, internet
 • kaple
 • společenské místnosti s vybavením
 • herny – kulečník, šipky, stolní tenis aj.
 • retrokoutek

Součástí zařízení je velká a udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením, altány, bosovištěm a hřiště na pétanque.

Klientům nabízíme

V domově má každý klient možnost účastnit se různých zájmových činností (ruční práce, keramika, pečení, paměťová cvičení, společenské hry, patrové kavárničky apod.), účast je dobrovolná.

Taktéž jsou zde pravidelně pořádána taneční odpoledne s živou hudbou, různé slavnosti, které probíhají ve společenské místnosti, popřípadě na zahradě střediska.

K dalším aktivitám domova patří pořádání výletů, zájezdů, besedy na různá témata a další. Volně přístupný je také internet v dílně pro volnočasové aktivity.

Na každém patře budovy je klientům volně přístupná společenská místnost, která je vybavena televizním přijímačem, popřípadě videem, DVD přehrávačem nebo rádiem. V suterénu budovy se nachází velká společenská místnost s bezbariérovým výstupem do prostorné zahrady.

Pro potřeby uživatelů služby je zajištěna doprava vozidly, která jsou přizpůsobena jejich potřebám.

Domov vítá a podporuje vlastní iniciativu klientů.

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě a způsobu přijetí telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě DpS Písečná.

 

Nejčastější dotazy

Kolik stojí pobyt v domově pro seniory?

9 450 Kč – 10 800 Kč dle typu bydlení a stravování

Podrobněji naleznete:

Domov pro seniory – Žádosti, dokumenty, úhrady - Úhrady za poskytnuté služby

 

Máte v domově pro seniory jednolůžkové pokoje?

Náš domov pro seniory disponuje s byty 1+1 a garsoniérami. Většina pokojů je jednolůžkových, kromě pěti zadních místností, které jsou dvoulůžkové a určené pro klienty, kteří potřebují pomoc a podporu z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu a samota jim nevyhovuje, přítomnost druhé osoby považují za pozitivní faktor.

V našem domově bydlí ženy a muži odděleně, výjimkou jsou manželské, popřípadě partnerské páry.

 

Může být do domova pro seniory přijat klient s trvalým pobytem mimo Chomutov?

Ano, může.

Přijímáme klienty ze všech krajů ČR, dle zákona o sociálních službách. Klienti mají možnost se v domově pro seniory přihlásit k trvalému pobytu, ale není to podmínkou.

Mezi oprávněné osoby zákona o sociálních službách patří také někteří cizinci, pokud legálně pobývají v ČR, ale mají možnost využívat jen některé sociální služby.

Uživatelem sociální služby – klientem může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které popisuje zákon o sociálních službách – osoby jsou ohroženy nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu věku nebo zdravotního postižení.

Pojem uživatel sociální služby = klient se tedy používá jen v případech, kdy je trvale či jen dočasně zabezpečována pomoc a podpora v dohodnutém rozsahu oprávněným poskytovatelem.

 

Mohu si domov pro seniory prohlédnout předem?

Ano, tuto možnost nabízíme všem žadatelům o službu jak písemnou formou, tak i ústně při sociálním šetření po podání žádosti a před nástupem do služby.

 

Je v domově přímo na pokoji možnost připojení k internetu?

Ano, platba za internet je řešena jako fakultativní služba. Cena je 350 Kč/měsíc. Připojení zprostředkuje a uhradí SoS Chomutov (v případě ukončení pobytu připojení zůstane v majetku organizace).

 

Můžu se v rámci služby přestěhovat?

Ano, toto je možné a klientům tuto možnost nabízíme. Je možné při podepsání smlouvy, ale také při následném pobytu, požádat o jiný typ bydlení, popřípadě se sestěhovat do bytu k jinému uživateli, se kterým si během pobytu více rozumím. Důležité je vždy záležitosti s přestěhováním řešit individuálně a ohleduplně ke všem zúčastněným klientům.

 

Mohou klienti opouštět zařízení dle svého uvážení?

Klienti mohou opouštět službu kdykoliv, doporučuje se, aby odchod nahlásili personálu – kde se budou zdržovat a jak dlouho.

 

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby. Ty pak z poskytovaného příspěvku hradí pomoc, kterou jim mohou poskytovat:

 • osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb,
 • dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu.

Příspěvek na péči je státní dávkou poskytovanou osobám, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Účelem této dávky je napomáhat osobě, aby si podle vlastního uvážení zajistila potřebnou pomoc při zvládání základních životních potřeb.

 

Schopnost zvládnout základní životní potřeby je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům následně odpovídá také výše příspěvku v korunách.

 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

a) 880 Kč            stupeň I (lehká závislost)

b) 4 400 Kč         stupeň II (středně těžká závislost)

c) 8 800 Kč         stupeň III (těžká závislost)

d) 13 200 Kč       stupeň IV (úplná závislost)

 

Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje.

 • Příspěvek na péči nemůže být přiznán dítěti, které je mladší než jeden rok.
 • Náklady na příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

V případě umístění osoby do zařízení sociálních služeb (pobytové služby), tedy i do našeho domova pro seniory, náleží příspěvek na péči vždy organizaci, protože právě ta poskytuje osobě péči a ten slouží výhradně na úkony sociální péče, které vykonává personál.