Volná pracovní místa

NA STARÁ KOLENA
virtuální domov pro seniory

Stránky slouží jako virtuální domov pro seniory. Nabídne vám cenné informace pro důchodový věk, tipy jak prožít aktivní stáří nebo kde je nabízena kompletní péče o seniory. 

www.nastarakolena.cz

SENIOR PASY

Projekt, který vznikl na podporu obyvatelstva s věkem od 55 let. Zapojení do projektu je ZDARMA!
Nabízené slevy ve výši 5 – 50% na zdravotnictví, lázeňství, wellness, cestování, stravování, ubytování, vzdělání, muzea, galerie, ale i spotřební nákupy.

Distribude karet probíhá také v Chomutově: výdejní místo Infoservis magistrátu města v přízemí budovy na adrese Zborovská 4602.

Více informací na:

www.seniorpasy.cz

GIVTInternetové stránky Givt.cz lze otevřít kliknutím na obrázek. 

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Domov pro osoby se zdravotním postižením Písečná
(DOZP Písečná)

 

Číslo registrace:         8986384

 

Motto: „Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým...“

 

Posláním našeho domova je poskytování pobytové služby osobám, které jsou závislé na pomoci a podpoře jiné fyzické osoby. Služba je určena pro mentálně postižené osoby, u nichž se může vyskytnout i jiné zdravotní postižení. 

 

Cílem služby je poskytovat klientům celodenní a potřebnou komplexní péči, zejména však:

 •    podporovat a rozvíjet jejich soběstačnost s ohledem na                               schopnosti, možnosti a zdravotní stav,
 •    zajistit smysluplné a aktivní trávení volného času,
 •    začlenit klienty do společnosti,
 •    podporovat v kontaktu s rodinou a jejich blízkými.

Cílová skupina (okruh klientů, kterým je sociální služba určena)

Služba je určena osobám s mentálním postižením od 19 let věku, u nichž se může vyskytnout i jiné zdravotní postižení (tělesné, smyslové).

Kapacita: 28 lůžek

Sociální služba může být poskytnuta osobám, které vyžadujízvláštní způsob stravování (mixovaná strava, příjem stravy sondou, diabetická dieta, šetřící dieta).

Jiné způsoby stravování není služba schopna zajistit (bezlepková dieta, neslaná strava, vegetariánská strava apod.)

Služba není určena pro žadatele:

 •    který nepotřebuje podporu při zvládání běžných úkonů péče                       o vlastní osobu (je soběstačný, i přestože má mentální                               postižení) a řeší pouze bytovou otázku,
 •    který není schopen pobytu v zařízení sociálních služeb                                 z důvodu akutní infekční nemoci, které jsou přenosného                             charakteru (např. hepatitida, pohlavní choroba aj.),
 •    který není schopen pobytu z důvodu duševní poruchy, jeho                         chování závažným způsobem narušuje kolektivní soužití                               (např. agresivní chování aj.).

Zásady poskytování sociální služby

 • individuální přístup – služba je přizpůsobena individuálním          schopnostem a potřebám klienta, klientovi je poskytována                nejnutnější podpora, která ho rozvíjí – neomezuje;
 • respekt – respektujeme svobodnou volbu a rozhodování klientů,      nenutíme je k činnostem, která by byla v rozporu s jejich                  osobním rozhodnutím;
 • partnerský a rovný přístup – služba respektuje jedinečnost klienta, dbá na lidskou důstojnost, zájmy jednoho klienta nejsou upřednostňovány před zájmy ostatních klientů
 • aktivizace klienta – služba přispívá k udržení stávajících a získání nových dovedností klienta, posiluje jeho vědomí o jeho právech, podporuje samostatnost klienta;
 • kvalita a bezpečnost služby – služba je poskytována                  v bezpečném prostředí, přístup pracovníků je profesionální,              využívají osvědčené, ale i nové metody práce.

 

Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Ubytování

DOZP Písečná disponuje 9 vybavenými pokoji/ložnicemi ve dvou podlažích, na každém patře se nachází společenská místnost, společné sociální zařízení, kuchyňka a jídelna. Klienti jsou ubytováni převážně ve vícelůžkových pokojích a jsou rozděleni dle pohlaví. Dva pokoje mají vlastní sociální zařízení.

V ceně ubytování je zahrnuta cena energií (teplo, elektřina), studená a teplá voda, úklid, praní, žehlení a drobné opravy prádla. Pokoj je standardně vybaven a dle potřeby obnovován.  Klienti mohou používat vlastní televizor, rozhlasový přijímač, počítač, pokud tím neruší spolubydlící.

Do domova nesmí být vneseny předměty, které nevyhovují hygienickým nebo bezpečnostním předpisům.

Z provozních důvodů není možné chovat žádná domácí zvířata na pokojích klientů.

Stravování

Stravování pro klienty probíhá formou vlastních výběrů dle jídelního lístku. Jídelní lístek je členěn dle dietní typologie a pestrosti stravy. Na každém patře domova je klientům k dispozici chladnička, varná konvice, mikrovlnná trouba. 

Strava je poskytována 5x denně, u diabetiků 6x denně. Klient by měl při výběru jídel dodržovat dietu doporučenou lékařem.

Úhrada za stravování zahrnuje ceny surovin a režijní náklady.

Práva klientů

 • právo na ochranu soukromí a majetku
 • nedotknutelnost osoby – právo rozhodovat o svém vzhledu, právo na intimitu apod.
 • právo na ochranu osobního a rodinného života
 • právo na důstojné zacházení
 • právo svobodně se rozhodnout a právo na přiměřené riziko
 • právo stěžovat si
 • právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání
 • právo na vzdělání
 • právo na svobodu pobytu a pohybu
 • právo na svobodu projevu
 • právo na listovní tajemství
 • právo na ochranu osobních údajů
 • právo na kvalitní službu poskytovanou odborným personálem


Povinnosti klientů

 • spolupracovat s poskytovatelem služeb při plnění jeho povinností, zejména plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým služby poskytuje (tzv. individuální plánování) 
 • dodržovat Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Písečná
 • uhradit platbu za poskytované služby vždy do konce kalendářního měsíce, za který náleží (včetně fakultativních služeb)
 • dodržovat zákaz kouření v objektu, kromě vyhrazených prostor

 

Příloha:

V budově je v rámci pobytové služby k dispozici:

 • vybavená herna
 • specializovaná počítačová jednotka
 • místnost pro relaxační terapii (snoezelen) a bazální stimulaci
 • canisterapie

Součástí zařízení je velká udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením a altány.

Klientům nabízíme

V domově má každý klient možnost účastnit se různých zájmových činností (ruční práce, keramika, pečení, paměťová cvičení, společenské hry apod.), účast je dobrovolná.

K dalším aktivitám domova patří pořádání výletů, zájezdů, besedy na různá témata a další. Volně přístupný je také internet. Domov vítá a podporuje vlastní iniciativu klientů.

Spoluúčast klienta na službě

Uživatel sociální služby se podílí na formulaci svých cílů a tvorbě individuálních plánů, pracovníky DOZP Písečná je aktivně podporován k tomu, aby měl možnost vyjadřovat své postoje, pocity a potřeby. V rámci realizace těchto plánů je systematicky zjišťována spokojenost klienta se způsobem poskytování sociální služby.

Žádný klient není postihován za vyjádření svých názorů a připomínek na chod sociální služby, pokud tak učiní slušnou formou (bez použití vulgarismů).

Zaměstnanci DOZP Písečná při plánování jednotlivých aktivizačních činností vycházejí z návrhů a přání klientů. Pokud se některá z akcí setká s úspěchem, je do plánu opakovaně zahrnuta. Klienti mají možnost se kdykoliv podílet na zhodnocení jednotlivých aktivit.

Pro potřeby uživatelů je zajištěna doprava vozidly, která jsou přizpůsobena jejich potřebám.

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě a způsobu přijetí telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě DOZP Písečná.

 

Provozní doba Domova pro osoby se zdravotním postižením

Služba se poskytuje nepřetržitě.