Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

 

Zákaz vstupu  - návykové látky

 

Denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením Písečná (DSOZP Písečná)

 • Číslo registrace: 4810034

Motto: „Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým...“Denní stacionář pro osoby ZP

Službu poskytujeme na základě a v rozsahu § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

 • Kapacita: 10 míst
 • Provozní doba: pondělí - pátek  6:00 - 16:00 hod.

Posláním našeho denního stacionáře je poskytování ambulantní služby za úhradu osobám nad 17 let s mentálním postižením, u nichž se může vyskytovat i jiné zdravotní postižení. Podporujeme rozvoj jejich soběstačnosti s důrazem na individuální přístup. Usilujeme o vytvoření prostředí co nejpodobnějšímu běžnému životu, snažíme se o postupné odbourávání bariér mezi společností a občanem s postižením, začleňování do běžného života.

Cílem služby je:

 • vytvářet podmínky k rozvoji samostatnost uživatelů služeb a jejich maximálnímu osamostatnění a v souladu s tím je motivovat k činnostem, které k tomu napomáhají,
 • zajišťovat smysluplné a aktivní trávení volného času v zařízení či mimo něj a vytvářet prostředí pro naplňování individuálních potřeb, přání a očekávání, napomáhat v udržování původních sociálních vazeb, popřípadě navazování nových.

Služba je určena:

 • osobám se zdravotním postižením od 17 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení nebo mentálního postižení v kombinaci s jinou vazbou, vadami (tělesnou či smyslovou), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Služba není určena pro žadatele:

 • kteří nepotřebují podporu při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (jsou soběstačné),
 • nadužívající alkoholické nápoje a pro osoby závislé na zákonem zakázaných návykových látkách.

Zásady poskytované sociální služby:

 • respektování lidské důstojnosti,
 • respektování rozhodnutí uživatelů sociální služby a náboženské svobody,
 • usnadnění přechodu uživatelů sociální služby do nového prostředí (adaptační proces),
 • vzájemná komunikace a tolerance s uživateli sociální služby, respektování jejich postojů a názoru,
 • podpora soběstačnosti, individuality a nezávislosti uživatelů sociální služby,
 • podpora flexibility a minimalizace rutinního jednání,
 • respektování soukromí, diskrétnost a mlčenlivost o soukromí uživatelů sociální služby,
 • zvyšování kvalifikace, odbornosti a informovanosti personálu,
 • podpora týmové práce, komunikace a pozitivních vztahů na pracovišti,
 • poskytování sociálních služeb v DSOZP Písečná dle pracovních smluv, pracovních náplní, harmonogramu práce, obecných předpisů a standardů, kodexů, metodik, pracovních postupů a dalších vnitřních nařízení.

Stravování

Strava je klientům podáváná třikrát denně, ve stanovené době výdeje. Ti klienti, kteří nevyžadují zvláštní způsob stravování a ti, kteří jsou schopni v souvislosti se svým mentálním postižením samostatného uvažování, mají možnost výběru oběda a to ze dvou až tří variant. Pitný režim je zajišťován v průběhu celého pobytu ve službě.

Zajišťujeme stravu také těm, kteří vyžadují i zvláštní způsob stravování (mixovaná strava, příjem sondou, diabetická dieta, šetřící dieta). Jiné způsoby stravování není služba schopna zajistit (bezlepková dieta, neslaná strava, vegetariánská strava apod.).

Úhrada za stravování zahrnuje ceny surovin a režijní náklady.

Práva klientů:

 • Osobní svoboda a svoboda pohybu,
 • Právo na ochranu soukromí,
 • Právo na osobní a rodinný život,
 • Právo na důstojné zacházení,
 • Právo se svobodně rozhodnout a právo na přiměřené riziko,
 • Právo vlastnit majetek,
 • Právo na práci a odměnu,
 • Právo stěžovat si,
 • Práva uživatelů služby - dospívajícího (od 17 let věku).

Povinnosti klientů:

 • spolupracovat s poskytovatelem služeb při plnění jeho povinností, zejména plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým se služba poskytuje (tzv. individuální plánování),
 • dodržovat Vnitřní řád DSOZP Písečná,
 • hlásit včas a řádně nepřítomnost klienta ve službě,
 • dodržovat pravidla slušného chování a respektovat druhé (zejména neužívat vulgarismy),
 • docházet do služby zdravý, tzn. neohrožovat ostatní klienty a zaměstnance infekčními onemocněními,
 • uhradit platbu za poskytované služby vždy do konce kalendářního měsíce, za který jsou služby poskytovány (včetně fakultativních služeb),
 • dodržovat zákaz kouření v objektu.

Příloha:

Ve službě je k dispozici:

 • vybavená herna,
 • specializovaná počítačová jednotka,
 • místnost pro relaxační terapii (snoezelen) a bazální stimulaci,
 • canisterapie.

Součástí zařízení je velká udržovaná zahrada vybavená pro volnočasové aktivity s krbem, venkovním posezením a altány.

Klientům nabízíme

V denním stacionáři má každý klient možnost účastnit se různých zájmových činností (ruční práce, keramika, pečení, paměťová cvičení, společenské hry apod.), účast je dobrovolná. K dalším aktivitám denního stacionáře patří pořádání výletů, zájezdů, besedy na různá témata a další. Volně přístupný je také internet. Denní stacionář vítá a podporuje vlastní iniciativu klientů.

Pro potřeby klientů služby je zajištěna doprava vozidly, která jsou přizpůsobená jejich potřebám.

Spoluúčast klienta na službě

Klient se podílí na formulaci svých cílů a tvorbě individuálních plánů, pracovníky DSOZP Písečná je aktivně podporován k tomu, aby měl možnost vyjadřovat své postoje, pocity a potřeby. V rámci realizace těchto plánů je systematicky zajišťována spokojenost klienta se způsobem poskytování sociální služby.

Žádný klient neni postihován za vyjádření svých názorů a připomínek na chod sociální služby, pokud tak učiní slušnou formou (bez použití vulgarismů).

Zájemci získají informace o poskytované sociální službě a způsobu přijetí telefonicky, na webových stránkách nebo při osobní návštěvě DSOZP Písečná.