Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Vize a principy organizace

Sociální služby Chomutov, příspěvková organizace, poskytují sociální služby na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb, které vzniklo vydáním rozhodnutí o registraci dle zákona o sociálních službách. Organizace zapsáno 7 druhů služeb v registru poskytovatelů sociálních služeb, který vede krajský úřad, a to v listinné a elektronické podobě.

Klientům nabízíme komplex na sebe navazujících služeb, přizpůsobený jejich požadavkům a potřebám, s důrazem na podporu maximální míry samostatnosti a nezávislosti, pokud možno v běžném společenském prostředí.

Posláním organizace je poskytování a zajištění sociálních služeb na takové úrovni, která umožní jejich uživateli prožít aktivní a důstojný život v prostředí a za podmínek, které se v co nejvyšší míře přibližují přirozenému prostředí domova.

Poskytování sociálních služeb v organizaci je založeno na principech demokracie, dodržování lidských práv a sociální spravedlnosti. Profesionální sociální služby jsou vykonávány na vysoké odborné úrovni v rozsahu stanoveném Zřizovací listinou.

Sociální služby Chomutov (dále SoS Chomutov) při své činnosti organizace úzce spolupracují s jinými subjekty, poskytujícími sociální služby, sociální a zdravotní péči a zajišťují také činnost v oblasti kulturně společenského života vymezených skupin obyvatel.

Vize

 • Poskytovat kvalitní služby maximálnímu spektru a počtu klientů.
 • Poskytovat služby cenově přijatelné s ohledem na ekonomickou situaci většiny klientů.
 • Poskytovat služby na odpovídající materiální úrovni dle moderních poznatků a postupů.
 • Stabilizovat tým kvalifikovaných, vzdělaných a informovaných zaměstnanců.
 • Rozšiřovat spektrum služeb ve vztahu ke Komunitnímu plánu sociálních a souvisejících služeb na území ORP Chomutov.

Hlavním cílem je zachování kvality života poskytováním služeb, které zajistí uživateli potřebnou podporu pro zlepšení nebo alespoň udržení soběstačnosti, schopností a dovedností, vycházejících z jeho individuálních potřeb, zvyklostí a přání, při zachování lidské důstojnosti a nezávislosti. Cíle služeb jsou v souladu s posláním organizace a jsou specifické pro každou jednotlivou službu, podporují samostatnost klientů a zejména je motivují k činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvání v nepříznivé sociální situaci.

Principy poskytování sociálních služeb jsou vlastní všem zaměstnancům SoS Chomutov a pomáhají jim v rozhodování při konkrétních situacích ve vazbě na Etický kodex zaměstnance SoS Chomutov:

Princip profesionality

Služby poskytovat na maximálně možné kvalifikované úrovni s přihlédnutím k ekonomickým a provozním možnostem poskytovatele a moderním poznatkům a postupům v oboru.

Princip individuality

Kvalitními, odborně poskytovanými službami uspokojovat individuální biopsychosociální potřeby jednotlivce, pomáhat lidem bez ohledu na národnost, rasu, víru, věk, politické přesvědčení, ekonomickou situaci a společenské postavení.

Princip respektování osobnosti a lidských práv

Přistupovat ke každému člověku jako k jedinečné lidské bytosti s pochopením, úctou, empatií, trpělivostí, respektovat jeho důstojnost, soukromí, důvěrnost sdělení, nezneužívat jeho důvěru a závislost

Princip dobrovolnosti a svobodného rozhodování

Vnímat uživatele jako rovnocenného partnera, který se svobodně rozhoduje a dle úrovně svých fyzických a duševních sil se také spolupodílí na nabízené pomoci. Poskytovat služby tak, aby uživatelé nebyli na sociální službě závislí a mohli žít běžným způsobem života.

Princip spolupráce a partnerství

Usilovat o optimální a funkční spolupráci a koordinaci činností uživatele a poskytovatele sociální či jiné služby, zapojovat další dotčené subjekty (rodina a další).

Princip informovanosti

Podávat ucelené a pravdivé a srozumitelné informace uživatelům sociální služby, veřejnosti a zřizovateli prostřednictvím všech dostupných informačních zdrojů - webových stránek, propagačních materiálů, médií apod.

Cílová skupina

V SoS Chomutov jsou poskytované služby dle konkrétního zaměření:

 • senioři,
 • osoby s mentálním a jiným zdravotním postižením bez omezení věku,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby v krizi,
 • osoby bez přístřeší,
 • rodiny s dětmi.