Menu
Sociální služby Chomutov
Sociální služby
Chomutov příspěvková organizace Písečná 5030, 430 04 Chomutov

Informace o službě

 

Zákaz vstupu - návykové látky

 

Pečovatelská služba v Centru denních služeb Bezručova

Posláním pečovatelské služby je podpora či pomoc osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení, nemoci či se ocitli v obtížné sociální situaci. S naší pomocí a podporou mohou klienti v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domacím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. 

Cílem služby je zachování plnohodnotného a kvalitního způsobu života seniorů a zdravotně postižených občanů, kteří z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc, a to prostřednictvím kvalitní sociální služby, která bude individuálně přizpůsobena potřebám a požadavkům každého jednotlivého klienta, a která bude poskytována pouze na základě výslovné zakázky klienta takovým způsobem, aby byla respektována jeho důstojnost, zdravotní stav a v co největší míře podporována jeho samostatnost.

S naší pomocí může klient v domácím prostředí žít tak dlouho, dokud jeho zdravotní stav nebude vyžadovat nepřetržitou péči.

Cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním a rodiny s dítětem/dětmi, bez specifikace věku, kteří jsou občany města Chomutova a jeho spádových obcí.                                                  

Pečovatelská služba

Centrum denních služeb Bezručova poskytuje terénní služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se ve vymezeném čase v domácnostech občanů města Chomutova, včetně Domu s pečovatelskou službou Merkur, ve kterém je zároveň i sídlo pečovatelské služby.

Klientům sociálních služeb jsou poskytovány základní činnosti dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., včetně služeb fakultativních.

Veškeré činnosti jsou zajišťovány pouze klientům s uzavřenou Smlouvou o poskytování sociálních služeb. Nabídka jednotlivých úkonů pečovatelské služby je součástí:

  • žádosti,
  • platných úhrad,
  • informací pro zájemce o pečovatelskou službu.

Vyplněnou žádost může zájemce zaslat poštou, emailem nebo předat osobně na ředitelství organizace či v kancelářích CDS Bezručova v DPS Merkur.

Dům s pečovatelskou službou Merkur (dále DPS Merkur)

Žádosti o přidělení bytu se podávají na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Chomutova a byty spravuje Chomutovská bytová a.s. Objekt má 156 bytů zvláštního určení a z toho je 26 bezbariérových. Pečovatelská služba zde má pouze své sídlo a poskytuje pečovatelskou službu.